Optimitzem el servei de manteniment postvenda amb un Projecte Singulars


Optimització del servei de manteniment postvenda

Objectius:

OG-Disseny i posada en funcionament d’un nou servei de manteniment preventiu i d’optimització energètica d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum menys intensiu en mà d’obra i interactiu amb les usuàries sobre la base d’un parc d’instal·lacions existent a través de la monitorització i la inclusió de lògiques predictives de l’àmbit de la IA.

OE1-Correcte desenvolupament del projecte d’acord als seus objectius i a les contribucions esperades de cada sòcia.

OE2-Disseny dels protocols i funcionalitats del manteniment preventiu minimitzant les intervencions necessàries, maximitzant la vida útil dels equips i optimitzant l’eficiència i productivitat energètica de les instal·lacions per part de les usuàries.

OE3-Assegurar la robustesa i fiabilitat de la solució tècnica implementada, tant en la captació i processament de dades com en l’òptim processament d’alarmes i desviacions i la interacció digital entre les usuàries i el manteniment.

OE4-Avaluació dels resultats sobre una mostra pilot d’instal·lacions significativa, analitzant els resultats de millora que es poden obtenir en l’optimització de la productivitat i l’aprofitament energètic dels sistemes fotovoltaics d’autoconsum, i la reducció sobre dels costos de manteniment preventiu.

OE5-Elaborar el pla d’accions comunicatives per a la difusió comercial del producte entre els clients i segments potencials.

OE6-Avaluació del potencial de replicabilitat i escalabilitat a d’altres entorns i parcs d’instal·lacions i tipologies de servei postvenda.

Tasques desenvolupades:

  • Desenvolupament de la Webapp: S’ha creat una aplicació web que analitza dades en temps real, integrant tecnologies d’intel·ligència artificial per identificar patrons de consum i anomalies en la producció energètica.
  • Distribució de materials de connexió: Per facilitar l’accés a l’aplicació, s’han distribuït imants de nevera amb codis QR que permeten una connexió ràpida a la webapp a les instal·lacions testejades.
  • Fase de proves: s’ha iniciat una fase de proves en sis instal·lacions domèstiques amb l’ampliació prevista a dotze per ajustar l’aplicació i valorar-ne l’impacte.
  • Monitoratge i Manteniment: S’ha implementat un sistema de monitoratge que no només recull dades de producció i consum, sinó que també detecta anomalies i genera alertes per facilitar el manteniment preventiu.

Valor Afegit del Projecte:

  • Eficàcia en el manteniment: l’ús de la intel·ligència artificial permet un manteniment preventiu més eficient, identificant i resolent problemes potencials abans que esdevinguin greus.
  • Eficiència energètica: la capacitat d’analitzar dades en temps real i de predir el rendiment energètic permet una optimització continuada, garantint una major longevitat i eficiència de les instal·lacions.
  • Reducció de costos: la detecció precoç d’alertes de l’inversor i la millora de l’eficiència energètica contribueixen a una reducció significativa dels costos de manteniment i operació.
  • Interacció i accessibilitat: la webapp, accessible a través d’eines senzilles com imants de nevera, facilita l’accés a la informació i la gestió de les instal·lacions per part dels usuaris, promovent una major participació i consciència energètica de la pròpia instal·lació.

Aquest projecte ha de representar un salt qualitatiu en la gestió de les instal·lacions fotovoltaiques, no només transformant el manteniment preventiu, sinó establint un nou estàndard en la monitorització i optimització energètica.

Suport Institucional: el projecte Singulars compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social, en el marc del programa d’Economia Social i Solidària.