Fem arribar la llum allà on necessitis,

+ innovació + tecnologia + estalvi + sostenibilitat + garanties

sense talls i amb fonts renovables.

Estudi de Cas Azimut360: Instal·lació Solar al Medical Research Council (MRC) a Uganda.

Autoconsum

Els panells solars converteixen la llum del sol en corrent continu. L’ondulador el converteix en corrent altern que és el que podem utilitzar en la nostra empresa o comerç. La instal·lació d’autoconsum funciona en paral·lel sincronitzada, automàticament, amb el grup generador de dièsel o la xarxa elèctrica.

Sistemes Fotovoltaics Aïllats / Instal·lacions híbrides fotovoltaiques

Un sistema aïllat permet la total desconnexió de la xarxa elèctrica general, cosa que augmenta l’autonomia i la capacitat d’autogeneració.

Un sistema híbrid combina al menys dos tipus diferents de tecnologies per a la generació d’electricitat i permet:

 • Major aprofitament de recursos locals disponibles
 • Aprofitament de recursos estacionals
 • Augment de l’eficiència del sistema
 • Augment de la robustesa del sistema

Els beneficis de cada tecnologia es complementen entre si, i es pot aconseguir una major adaptabilitat a diferents perfils de càrrega.

Tipologia:

Instal·lacions híbrides per a la generació de calor:

 • Solar tèrmica+biomassa
 • Solar tèrmica+combustible fòssil (glp, diesel)

Instal·lacions híbrides per a la generació d’electricitat:

 • Fv+minieòlica(+diesel)
 • Fv+picohidràulica(+diesel)

Els sistemes fotovoltaics i els generadors dièsel combinen en perfecte harmonia.  Treballar amb aquests dos sistemes de generació ha esdevingut en els darrers anys molt beneficiós tècnicament, ecològicament i sobretot econòmicament.

En àrees remotes o regions on el subministrament elèctric és especialment costós, les xarxes combinades amb generadors dièsel són imprescindibles.

Tot i que aquest combustible fòssil suposa una gran despesa, la incorporació dels sistemes fotovoltaics permeten rebaixar-ne el consum i disminuir, així, els costos en fuel.

Sistemes de back-up

Els sistemes de back-up es poden establir en zones amb una seguretat dèbil de l’energia subministrament i en comunitats rurals remotes, zones agràries o àrees industrials. Generalment, aquests sistemes són capaços de treballar en paral·lel a un xarxa elèctrica existent (“en mode de xarxa”), a més del mode d’illa (“off-grid-mode”).

Els sistemes de back-up actuen com petites cèl·lules autosostenibles on la demanda i

la generació està en equilibri. La manca de xarxes de distribució de llarga distància fa que el subministrament d’energia a través d’aquestes xarxes sigui, encara, més valuoses, ja que les pèrdues de distribució es tornen mínimes.

Aquestes instal·lacions es composen de:

– Camp solar

– Inversor/ondulador

– Banc de bateries

– Back-up (recurs de potència extra)

Aquests elements són els que fan possible proveir i emmagatzemar l’electricitat requerida.

Bombeig solar

El sistema de bombeig solar és un sistema fiable de subministrament d’aigua que es recomana per a aplicacions de subministrament d’ aigua a llocs remots, com ara:

 • Aldees, col·legis, hospitals o habitatges unifamiliars
 • Granges:
  •  Abeuradors
  • Reg de camps i hivernacles
 • Parcs de lleure i granges escoles
 • Aplicacions de reg
 • Parcs naturals
  •  bombament d’aigües superficials
 • Instal·lacions de bomba flotant para bombejar aigua

D’ estancs i llacs

Plantes connectades a xarxa

Projectem instal·lacions d’energia solar a de mitja i  gran escala en terrenys sense impacte en l’entorn i el medi ambient arreu, especialment al continent Africà.

Aquestes hortes estan compostes per multitud de panells d’alta potència que són capaços de subministrar energia que pot ser venuda permetent convertir-se en petits productors elèctrica.

Àfrica està dotada de molts recursos naturals, essent el més destacable i ecològic el sol. El continent africà és el més solejat de la Terra i té un potencial enorme de producció solar.

Més de 645 milions de persones d’aquest continent no tenen accés a l’electricitat i depenen del carbó, la fusta, i d’altres combustibles fòssils per satisfer les seves necessitats diàries d’energia. Aquesta gran dependència està causant una gran preocupació pel medi ambient mundial a causa de la gran quantitat d’emissions de CO2.

La previsió és que la situació empitjori amb els anys si no es canvia el model energètic del continent.

Les plantes solars connectades a xarxa poden ser una de les solucions per facilitar l’accés a l’electricitat sostenible.

– Disseny i gestió del projecte

– Suport en la recerca de finançament

– Assistència tècnica

– Baix cost de manteniment de la planta solar

Micro-xarxes

Les  micro xarxes es proposen per a instal·lacions en zones remotes on no hi ha infraestructura establerta de línia de transmissió i connectivitat a la xarxa general.

Les mini-xarxes s’han convertit en els darrers anys en una de les solucions mes eficients, fiables i econòmiques alhora de millorar l’electrificació rural de comunitats d’Àfrica i d’altres indrets del món on no hi ha un accés garantit a l’energia elèctrica. En condicions òptimes poden ser una alternativa complementaria a les estratègies energètiques  dels diferents estats, millorant la qualitat de vida dels seus habitants i donant una empenta al desenvolupament de petits negocis.

Una mini-xarxa hibrida estándar esta composada dels següents elements

 1. Camp fotovoltaic
 2. Inversor
 3. Regulador/ Controlador
 4. Banc de bateries
 5. Generador auxiliar
 6. Generador Eòlic ( si s’escau)

“Inside containers” Solucions fotovoltaiques en contenidors industrials

Els contenidors solars són una solució per emplaçar els equips que conformen la instal·lació fotovoltaica tals com els inversors o bateries.

Emplaçar aquest equipament dins d’un contenidor industrial adaptat a tal efecte facilita el seu desplaçament convertint-los en elements portàtils.

El fet de ser un contenidor portàtil fa que es pugui emplaçar en una nova ubicació on es pugui requerir electricitat.

És de gran suport en zones remotes on no hi ha un accés garantit a l’energia i que es necessiti canalitzar l’electricitat en ubicacions diverses segons les necessitats de cada petit territori.

Projectes

Funae-microxarxes elèctriques

Microxarxes elèctriques Funae Moçambic

Com a part dels esforços del Govern de Moçambic, per augmentar l'accés als serveis d'energia elèctrica a les zones rurals, FUNAE - Fons d'Energia pretén…

Microxarxes solars a Zan Zan Costa d'ivori

Microxarxes solars a Zan Zan Costa d’ivori

Abans del projecte no hi havia cap servei elèctric compartit, de manera que va contribuir a augmentar l'accés a l'energia a la comunitat gairebé en un 100%.…

electrificacio-fotovoltaica-mali-010

Electrificació fotovoltaica d’un laboratori a Mali

El projecte va aparèixer davant la necessitat d’oferir una solució en forma de contenidor fotovoltaic al Centre de Salut Primària Valentín de Pablo de Bamako per…

Veure més projectes