Polítiques de Privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat d’AZIMUT 360 SCCL,  d’ara endavant també el Prestador, domiciliada a FERRAN TURNÉ, 11; 08027 BARCELONA, amb CIF F-65202624, telèfon de contacte: 93 217 19 63, i e-mail: info@azimut360.coop.

AZIMUT 360 SCCL, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, ( que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, AZIMUT 360 SCCL l informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’ informació per tal de realitzar les gestions comercials i  administratives necessàries. El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s  hi produeixi.

El Prestador, mitjançant bifoca (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries.  Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a AZIMUT 360 SCCL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades .

No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

De conformitat amb el que disposen les  normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’ art. ~ ~ ~ 5 del RGPD i a l’ art. ~ ~ ~ 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’ interessat i adequades, pertinents  i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives,  l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició a la seva tractament dirigint-se a AZIMUT 360 SCCL, enviant un correu electrònic a info@azimut360.coop, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant  l’autoritat  de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’ alteració,  pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, dacord amb l’ estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’ integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

AZIMUT 360 SCCL no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’ usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’ adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, dins del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades Per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’AZIMUT 360 SCCL en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a AZIMUT 360 SCCL, exonerant el Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari  accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

AZIMUT 360 SCCL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre AZIMUT 360 SCCL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent  competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.