Es completa la Llei d’Autoconsum

El RD 244/2019, de 5 d’abril i pel qual es regulen les condicions de l’Autoconsum, completa la Llei d’Autoconsum del passat octubre de 2018 El nou Reial Decret completa el marc regulador de l’Autoconsum fixant les condicions tècniques econòmiques i administratives només esbossades en l’anterior llei, el RD 15/2018. Cal destacar tres novetats principals: la regulació dels conceptes d’autoconsum col·lectiu, la simplificació dels registres administratius i la fixació d’un sistema de compensació. La reducció dels tràmits administratius i la simplificació del procés de registre aplica a instal·lacions renovables de fins a 15 kW en el cas que hi siguin autoconsum amb excedents, o fins a 100 kW, si no en tenen. Comporta la unificació de totes les gestions en una de sola: la notificació de la instal·lació de la petita planta de producció a l’autoritat competent. Per altra banda, amb la nova llei passa a ser el distribuïdor d’energia elèctrica aquell qui ha de modificar el contracte d’accés del seu client, que tan sols haurà de facilitar el seu consentiment. Per últim, se simplifiquen de manera considerable la configuració dels sistemes de mesura, de manera que en la major part de les instal·lacions és suficient l’ús d’un sol comptador frontera amb la xarxa de distribució. Cal destacar també la regulació de la figura de l’autoconsum col·lectiu, fins ara inexistent. Abans d’aquesta llei només era possible l’autoconsum individual connectat a la xarxa interna, però ara ja es contempla que diversos consumidors comparteixin la mateixa planta de generació. Aquest pot ser el cas de comunitats de veïns o grups d’empreses en una mateixa zona industrial. Com a punt extra, ja es permeten les instal·lacions de producció pròximes a consum, no necessàriament ubicades al mateix edifici propietat del consumidor o del grup de consumidors. Malgrat els canvis ja esmentats, el punt més esperat de la llei és sens dubte la introducció d’un sistema de compensació simplificat. S’aconsegueix afegint la modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació i suposa una novetat molt esperada pel sector, ja que possibilita que productor-consumidor faci un balanç d’energia mensual entre l’energia que importa de la xarxa a través companyia distribuïdora i la que produeix en règim d’autoconsum. L’energia sobrant del sistema no s’aboca a la xarxa gratuïtament, sinó que té un efecte de descompte en la factura elèctrica mes a mes. Això incrementa la rendibilitat de projectes d’instal·lacions renovables, entre altres, instal·lacions amb plaques fotovoltaiques. Per més informació, podeu utilitzar la següent drecera al Reial Decret complet: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089

Nou model d’ordenança municipal per a la promoció d’instal·lacions d’autoconsum

El grup de treball d’Administracions Locals de la Taula d’impuls a l’Autoconsum fotovoltaic a Catalunya, promoguda per l’Institut Català d’Energia, aprova un model d’ordenança municipal per regular i incentivar la implantació d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.                 El model d’ordenança municipal proposat és fruit de la Taula d’impuls fotovoltaic a Catalunya i respon a la Llei 16/2017 del Parlament de Catalunya, per la qual es  fixa la necessitat que ajuntaments participin activament en l’assoliment dels objectius de la lluita contra el canvi climàtic. Així doncs, l’ordenança va dirigida a tots els Ajuntaments que la vulguin incorporar i promoure les instal·lacions fotovoltaiques al seu municipi, amb les modificacions que creguin convenients. En una primera part, el text defineix la intervenció administrativa que tindrà l’Ajuntament sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, fixant una sèrie de tràmits simplificats. Concretament es proposa un règim de comunicació prèvia que permet executar les instal·lacions des del mateix moment en que es presenta tota la documentació. Aquesta documentació ha d’incloure una memòria tècnica de la instal·lació, la declaració responsable de l’empresa instal·ladora, el pressupost detallat i els justificants de pagament requerits. La majoria d’aquests documents s’inclouen en l’Annex de l’ordenança. Pel que fa a la segona part, es fixen les bonificacions fiscals que aquestes instal·lacions poden comportar, concretament en l’Impost sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Aquesta és la mesura econòmica proposada per incentivar aquest tipus d’instal·lacions. Feu clic aquí accedir al model d’ordenança municipal: http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/24_usos_energia/03_mon_local/05_autoconsum_fotovoltaic/arxius/OrdenancaMunicipal_AmbAnnexes.pdf

10 mesures per cooperativitzar els municipis

Aquest 10 de maig la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya organitza l’acte de presentació de 10 mesures per cooperativitzar els municipis, una proposa concreta per impulsar les cooperatives amb la col·laboració dels ajuntaments, de cara a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig. Des d’Azimut 360 participem en el vídeo de presentació d’aquestes 10 mesures, que busquen impulsar el cooperativisme i l’economia social i solidària, entenent que som agents necessaris per a la democratització econòmica dels municipis i per un desenvolupament local transformador. Volem que les cooperatives siguin un actor socioeconòmic clau en una economia més plural i per això cal emprendre diverses mesures. Entre d’altres, destaquem la millora de l’accés al finançament i ajuts, el foment de la intercooperació o la promoció de l’economia local. A més a més, es proposa incorporar el cooperativisme en l’àmbit educatiu, impulsar la recerca i desenvolupament en el sector i impulsar la gestió cooperativa i comunitària dels equipaments municipals. Per més informació podeu accedir al vídeo mitjançant aquest enllaç: https://youtu.be/jwIrrSI5kYU

Nova Guia de Tramitació del Autoconsum de l’IDAE

Ja tenim aquí la nova Guia de Tramitació de l’Autoconsum realitzada per l’IDAE en col·laboració amb ENERAGEN. Sorgeix a partir del RD 244/2019 aprovat el passat abril de 2019 i té com a objectiu descriure els tràmits a seguir front l’Administració pública i les companyies distribuïdores per les instal·lacions de generació elèctrica en règim d’Autoconsum. Després del Real Decreto-ley 15/2018 i de les portes que s’obrien al sector per mesures com la derogació de « l’impost al sol », la simplificació de la classificació de les instal·lacions o la contemplació de l’autoconsum compartit, aquest abril 2019 s’ha completat el nou marc regulador amb l’aprovació del RD 244/2019. Es tracta d’una llei en la qual es desenvolupen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum, s’introdueixen les configuracions d’autoconsum individual i col·lectiu, s’estableix una compensació simplificada pels excedents mensuals i es reorganitza el registre administratiu de les instal·lacions, entre d’altres. A més a més, queden contemplades les noves modalitats d’autoconsum, que són: autoconsum amb excedents (acollides i no acollides a compensació) i autoconsum sense excedents. La Guia de Tramitació d’Autoconsum recull precisament aquesta nova legislació i ofereix els 17 passos administratius seguir per cadascuna de les modalitats descrites, sigui per instal·lacions individuals o per instal·lacions col·lectives. Aquestes poden ser per exemple les realitzades a habitatges particulars, a comunitats de veïns o edificis industrials. A més a més, la guia també inclou una anàlisi dels passos a seguir per tramitar correctament les instal·lacions realitzades amb anterioritat al RD o les instal·lacions que es vulguin ampliar, inclou una explicació del mecanisme de compensació simplificada i aviat constarà d’una part on s’expliqui el procés de tramitació en l’àmbit autonòmic. La Guia va dirigida al públic general però sobretot a les empreses dissenyadores i instal·ladores de sistemes d’autoconsum. Animem a consultar-la, ja que és un molt bon punt de partida per entendre i poder beneficiar-se de la nova regulació. Per accedir a la Guia podeu utilitzar la següent drecera: https://www.idae.es/publicaciones/guia-de-tramitacion-del-autoconsumo-version-preliminar

Le prix du marché de l’électricité MIBEL

Le prix du marché ibérique de l’électricité MIBEL reste parmi les plus élevés d’Europe. Le prix moyen journalier était le plus élevé des principaux marchés européens de l’électricité le 11 mars, avec 51,89 €/MWh pour l’Espagne et le Portugal, et le 12 mars, avec 52,04 €/MWh en Espagne et 52,06 €/MWh au Portugal. Au cours des quatre premiers jours de la semaine du 11 mars, le prix moyen du marché espagnol de l’électricité a augmenté de 11% et celui du Portugal de 8,7%, par rapport au prix moyen des jours correspondants de la semaine dernière. Dans les trois premiers jours de la semaine dernière, la production éolienne ibérique a chuté de 40%, ce qui a favorisé des augmentations de prix, selon l’analyse d’AleaSoft. Marchés européens de l’électricité Dans le reste de l’Europe, il y a d’autres marchés où les prix ont augmenté au cours des quatre premiers jours de la semaine dernière, comme EPEX SPOT Allemagne, avec une hausse de 16%, et EPEX SPOT France, avec une hausse de 3,2%. Dans les deux pays, la production éolienne se maintient à des niveaux relativement similaires à ceux de la semaine dernière. Malgré cette augmentation, le prix du marché allemand de l’électricité a été le plus bas d’Europe entre le 11 et le 14 mars, avec une moyenne de 31,46 €/MWh. La semaine dernière, les marchés européens de l’électricité ont été divisés en trois groupes de prix. Le groupe de marchés ayant les prix les plus élevés, autour de 50 €/MWh, qui comprennent le marché ibérique de l’électricité MIBEL, le marché britannique N2EX et le marché italien IPEX, qui au cours des deux derniers jours s’est séparé et a approché 60 €/MWh. Un deuxième groupe, avec des prix d’environ 40 €/MWh, qui comprend les marchés Nord Pool dans les pays nordiques et EPEX SPOT aux Pays-Bas et en Belgique. Et un dernier groupe de marchés à bas prix, autour de 30 €/MWh, incluant les marchés allemand et français EPEX SPOT. Brent, carburants et CO2 Le prix du pétrole Brent sur le marché à terme ICE en mai 2019 la semaine dernière était supérieur à 66 $ le baril et sur une tendance à la hausse, clôturant le 13 mars à 67,55 $ le baril, le prix de règlement le plus élevé cette année pour ce produit à ce jour. Cette augmentation fait suite au dernier rapport hebdomadaire de l’EIA (U.S. Energy Information Administration) qui indiquait une baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, en plus des réductions continues de la production de l’OPEP et du climat d’instabilité politique au Venezuela. D’autre part, les contrats à terme de gaz TTF pour avril de cette année sur le marché ICE ont poursuivi la semaine dernière la tendance à la baisse qu’ils connaissent depuis fin septembre 2019 et le 13 mars est passé de 16 € / MWh, à 15,73 € / MWh, ce qui ne s’est pas produit depuis début septembre 2017. Les prix à terme du charbon API 2 sur le marché de la CIE pour le mois prochain ont commencé la semaine dernière à environ 71 $/t et ont chuté à 70,60 $/t au cours de la séance d’hier, le 13 mars, une valeur qui n’avait pas été atteinte depuis début août 2017. Les futures des droits d’émission de CO2 sur le marché EEX pour le contrat de référence de décembre 2019 cette semaine ont été proches de la valeur d’équilibre de 22 €/t levée par AleaSoft. Lors de la séance du 13 mars, ils ont clôturé à 22,29 €/t. Contrats à terme standardisés sur l’électricité Le prix à terme de l’électricité en Espagne pour avril 2019 a augmenté lundi 11 mars, après que la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, eut annoncé qu’elle ne prolongerait pas jusqu’en mars de cette année la suspension de la taxe de 7% sur la production d’électricité qui avait été approuvée en octobre dernier et avait une durée de six mois. Sur le marché OMIP, la hausse a été de 1,9% par rapport à la session du vendredi 8 mars, et sur le marché EEX de 0,7%. Le reste de la semaine a été au-dessus des 49 €/MWh à la clôture le mercredi 13 mars à 49,50 €/MWh tant sur le marché OMIP que sur le marché EEX. Les prix à terme du Portugal sur le marché OMIP pour le mois prochain ont également augmenté cette semaine, entraînés par la hausse des prix à terme de l’Espagne, et ont clôturé le 13 mars à 49,20 €/MWh. D’autre part, les contrats à terme de la France et de l’Allemagne pour le mois d’avril de cette année sur le marché de l’électricité EEX ont poursuivi la semaine dernière la tendance à la baisse qu’ils connaissent depuis le début du mois de mars et ont fixé, lors de la séance du 13 mars, un prix de règlement minimum depuis que le produit est négocié, respectivement de 39,27 €/MWh et 37,89 €/MWh. Espagne continentale, production éolienne et photovoltaïque Au cours de la semaine du 11 mars, la baisse de la demande d’électricité en Espagne continentale s’est poursuivie en ligne avec l’année en cours, bien que la température ait été légèrement inférieure. La demande d’électricité pour les trois premiers jours de la semaine a diminué de 1,5 % par rapport aux trois premiers jours de la semaine dernière. Quant à la production d’énergie éolienne en Espagne,

BARCELONE CENTRALE

Central:
+34 932 171 963

DÉLÉGATION BALEARS

Maó (Menorca):
+34 656 981 608

RSS

Politique de confidentialité - Mentions légales - Politique de cookies