plaques_flexibles_mollpescadors

Pour tirer le meilleur parti de l'espace d'un abri grâce à des panneaux solaires flexibles.

Pour tirer le meilleur parti de l'espace d'un abri grâce à des panneaux solaires flexibles. Une installation innovante au quai de pêcheurs du port de Barcelone

Il y a quelques semaines, l’une des installations photovoltaïques les plus innovantes de la ville a été présentée au port de Barcelone. L’installation réalisée sur le Moll de Pescadors fait partie du projet LIVE BIVP (Building-integrated Photovoltaics) coordonné par COMSA et cofinancé par le programme européen LIFE.

29,5 kWc ont été installés dans le but de démontrer des solutions pour intégrer des modules photovoltaïques dans des bâtiments aux toits complexes et promouvoir la production d’énergie propre dans tous les types de structures et de bâtiments.

Nos installateurs ont assemblé 584 panneaux solaires avec la particularité d’être fabriqués avec un matériau organique léger, flexible et facile à installer. Ces panneaux solaires innovants ont été développés par la société allemande Heliatek et on estime qu’ils produiront 43,4 MWh d’électricité d’ici la fin de l’année.

Les panneaux solaires utilisés dans ce projet sont sensiblement différents aux panneaux couramment utilisés dans les installations photovoltaïques. Heliasol est le prototype sur lequel la société allemande travaille et c’est un modèle de panneau solaire flexible avec couche adhésive sur le dos.

De cette façon, les matériaux utilisés pour la fabrication, ainsi que leur légèreté, permettent de réduire les quantités de matériaux d’assemblage.

La technologie de panneau flexible sans cadre rigide, permet aux panneaux de s’adhérer directement au toit sans avoir besoin de toute la structure qui est généralement nécessaire. De plus, il permet de s’adapter à différents types de structures. Dans le cas du projet Moll de Pesacadors, le toit a une forme ovale, ce qui rend ce modèle de panneau mieux adapté qu’un panneau de silicium cristallin rigide habituel avec un cadre rigide en aluminium.

De plus, bien qu’un panneau typique avec son analyse du cycle de vie implique généralement une émission de gaz d’environ 40 ou 50 g d’équivalent CO2 pour chaque kWh généré, les panneaux flexibles installés ont des émissions en dessous de 10 g CO2. Les matériaux organiques utilisés pour leur fabrication, et le fait de ne pas utiliser d’éléments des terres dites rares, signifient une réduction de l’impact environnemental de cette technologie.

Cependant, la cellule elle-même a une efficacité d’environ 7%, contrairement aux panneaux de silicium monocristallin couramment installés qui sont d’environ 20%. Malgré les limites actuelles, c’est une technologie qui, au fil des ans, améliorera l’efficacité et fournira de multiples utilisations.


Nova Guia de Tramitació del Autoconsum de l’IDAE

Nova Guia de Tramitació del Autoconsum de l’IDAE.

Ja tenim aquí la nova Guia de Tramitació de l’Autoconsum realitzada per l’IDAE en col·laboració amb ENERAGEN. Sorgeix a partir del RD 244/2019 aprovat el passat abril de 2019 i té com a objectiu descriure els tràmits a seguir front l’Administració pública i les companyies distribuïdores per les instal·lacions de generació elèctrica en règim d’Autoconsum.

Després del Real Decreto-ley 15/2018 i de les portes que s’obrien al sector per mesures com la derogació de “l’impost al sol”, la simplificació de la classificació de les instal·lacions o la contemplació de l’autoconsum compartit, aquest abril 2019 s’ha completat el nou marc regulador amb l’aprovació del RD 244/2019. Es tracta d’una llei en la qual es desenvolupen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum, s’introdueixen les configuracions d’autoconsum individual i col·lectiu, s’estableix una compensació simplificada pels excedents mensuals i es reorganitza el registre administratiu de les instal·lacions, entre d’altres. A més a més, queden contemplades les noves modalitats d’autoconsum, que són: autoconsum amb excedents (acollides i no acollides a compensació) i autoconsum sense excedents.

La Guia de Tramitació d’Autoconsum recull precisament aquesta nova legislació i ofereix els 17 passos administratius seguir per cadascuna de les modalitats descrites, sigui per instal·lacions individuals o per instal·lacions col·lectives. Aquestes poden ser per exemple les realitzades a habitatges particulars, a comunitats de veïns o edificis industrials. A més a més, la guia també inclou una anàlisi dels passos a seguir per tramitar correctament les instal·lacions realitzades amb anterioritat al RD o les instal·lacions que es vulguin ampliar, inclou una explicació del mecanisme de compensació simplificada i aviat constarà d’una part on s’expliqui el procés de tramitació en l’àmbit autonòmic.

La Guia va dirigida al públic general però sobretot a les empreses dissenyadores i instal·ladores de sistemes d’autoconsum. Animem a consultar-la, ja que és un molt bon punt de partida per entendre i poder beneficiar-se de la nova regulació.

Per accedir a la Guia podeu utilitzar la següent drecera:

https://www.idae.es/publicaciones/info-idae-060-guia-de-tramitacion-del-autoconsumo


Es completa la Llei d’Autoconsum

Es completa la Llei d’Autoconsum.

El RD 244/2019, de 5 d’abril i pel qual es regulen les condicions de l’Autoconsum, completa la Llei d’Autoconsum del passat octubre de 2018

El nou Reial Decret completa el marc regulador de l’Autoconsum fixant les condicions tècniques econòmiques i administratives només esbossades en l’anterior llei, el RD 15/2018. Cal destacar tres novetats principals: la regulació dels conceptes d’autoconsum col·lectiu, la simplificació dels registres administratius i la fixació d’un sistema de compensació.

La reducció dels tràmits administratius i la simplificació del procés de registre aplica a instal·lacions renovables de fins a 15 kW en el cas que hi siguin autoconsum amb excedents, o fins a 100 kW, si no en tenen. Comporta la unificació de totes les gestions en una de sola: la notificació de la instal·lació de la petita planta de producció a l’autoritat competent. Per altra banda, amb la nova llei passa a ser el distribuïdor d’energia elèctrica aquell qui ha de modificar el contracte d’accés del seu client, que tan sols haurà de facilitar el seu consentiment. Per últim, se simplifiquen de manera considerable la configuració dels sistemes de mesura, de manera que en la major part de les instal·lacions és suficient l’ús d’un sol comptador frontera amb la xarxa de distribució.

Cal destacar també la regulació de la figura de l’autoconsum col·lectiu, fins ara inexistent. Abans d’aquesta llei només era possible l’autoconsum individual connectat a la xarxa interna, però ara ja es contempla que diversos consumidors comparteixin la mateixa planta de generació. Aquest pot ser el cas de comunitats de veïns o grups d’empreses en una mateixa zona industrial. Com a punt extra, ja es permeten les instal·lacions de producció pròximes a consum, no necessàriament ubicades al mateix edifici propietat del consumidor o del grup de consumidors.

Malgrat els canvis ja esmentats, el punt més esperat de la llei és sens dubte la introducció d’un sistema de compensació simplificat. S’aconsegueix afegint la modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació i suposa una novetat molt esperada pel sector, ja que possibilita que productor-consumidor faci un balanç d’energia mensual entre l’energia que importa de la xarxa a través companyia distribuïdora i la que produeix en règim d’autoconsum. L’energia sobrant del sistema no s’aboca a la xarxa gratuïtament, sinó que té un efecte de descompte en la factura elèctrica mes a mes. Això incrementa la rendibilitat de projectes d’instal·lacions renovables, entre altres, instal·lacions amb plaques fotovoltaiques.

Per més informació, podeu utilitzar la següent drecera al Reial Decret complet:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089