PROJECTE
Estudi de viabilitat: micro-xarxa solar híbrida de generador fotovoltaic / generador solar per a l’electrificació de l’illa Annobon a Guinea Equatorial

Client:
EHRTEC Barcelona
Localitat:
Illa d'Annobon, Guinea Equatorial
Potència fotovoltaica:
2.145,55 kWp
Producció anual estimada:
3.003.770 kWh/any
Estalvi anual CO2:
925.161,16 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Disseny i dimensionament del sistema
  • Enginyeria