PROJECTE
Estudi de viabilitat d’un sistema solar autònom en un autobús

Client:
Versembrants
Potència fotovoltaica:
3,65 kWp
Producció anual estimada:
5.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
2.050 Kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.