La cooperativa

SOM UNA COOPERATIVA SENSE ÀNIM DE LUCRE

Azimut 360 es crea com a cooperativa per tal de ser democràticament gestionada pels socis, complir els principis cooperatius i crear una ocupació estable i de qualitat que repercuteixi directament en el servei ofert als clients.
L’objectiu d’Azimut 360 no és generar beneficis econòmics sinó contribuir a la creació d’una alternativa al model energètic i social actual a través de l’execució de projectes en l’àmbit de les energies renovables.

Actualment formem part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i de la Xarxa d’Economia Solidària.

 

som coop federada!

QUÈ ÉS UNA COOPERATIVA?

L’element diferencial d’una cooperativa és la gestió de l’empresa per part del seus socis i no per part d’una persona externa allunyada dels interessos dels treballadors i de les seves preocupacions diàries. Els socis participen activament i prenen les decisions estratègiques de l’empresa.

Les cooperatives també es caracteritzen per una identificació amb l’entorn al que pertanyen activant així la capacitat d’innovació i la resposta a les necessitats que s’hi creïn.

 

“Una cooperativa és una empresa basada en principis i en la qual el socis i sòcies participen de la propietat, la gestió i els resultats”

ELS VALORS

Les cooperatives es basen en els valors d’auto-ajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus ideòlegs fundadors, les persones que integren les cooperatives creuen en els valors de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

 

ELS PRINCIPIS COOPERATIUS

1. Adhesió voluntària i oberta
Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

2. Gestió democràtica
Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones escollides per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.

3. Participació econòmica
Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Part d’aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen al desenvolupament de l’empresa, dels seus socis, de la col·lectivitat i de l’entorn.

4. Autonomia i independència
Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis. Si estableixen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que permetin mantenir-ne el control democràtic.

5. Educació, formació i informació
Les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors, per tal que tots puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa. També informen al públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació.

6. Cooperació entre cooperatives
Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu mitjançant el treball conjunt a través d’estructures locals, nacionals i internacionals.

7. Interès per la comunitat
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.